Algemene Voorwaarden  Het Stadsparadijs

Versie juni 2020

1. Algemeen

1.1 Definities:

Verhuurder: Het Stadsparadijs o.l.v. VOF Ladies Connecting gevestigd aan de Gasthuislaan 160 te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75255693.

Het adres van Het Stadsparadijs is Begijnhof 10, 2011 HE te Haarlem.

Gebruiker: De persoon die, of het bedrijf dat, tijdelijk gebruik maakt van de door verhuurder ter beschikking gestelde ruimtes.

Diensten: Verhuren en faciliteren van vergader- en evenementenruimtes en ter beschikking stellen van catering en al hetgeen tussen verhuurder en gebruiker verder is afgesproken in het kader van de overeenkomst.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst van huur, opdracht of gebruik tussen gebruiker en verhuurder, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Deze algemene voorwaarden gelden tevens voor zakelijke relaties/cliënten/gasten van de gebruiker indien zij gebruik maken van de door verhuurder ter beschikking gestelde ruimtes.

2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. De gebruiker en verhuurder zullen dan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.4 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

2.5 Indien verhuurder niet steeds strikte naleving van enige bepaling verlangt, betekent dit niet dat verhuurder het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze bepalingen te verlangen.

 

3. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven

3.1 Alle aanbiedingen van verhuurder zijn vrijblijvend. Door verhuurder uitgebrachte offertes zijn 7 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door gebruiker wordt aanvaard, dan heeft verhuurder het recht om het aanbod uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2 Aanbiedingen die door verhuurder worden gedaan worden steeds gedaan op voorwaarde dat de aangeboden ruimte en faciliteiten op de gewenste tijdstippen beschikbaar zijn.

3.3 Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de offerte c.q. aanbiedingen binden verhuurder op geen enkele wijze. Verhuurder is steeds bevoegd om dergelijke kennelijke verschrijvingen en vergissingen te herstellen.

3.4 Aanvaarding van een offerte vindt schriftelijk plaats door ondertekenen van de betreffende offerte en na ontvangst van de ondertekende offerte via mail of post.

3.5 Wanneer de aanvaarding door gebruiker op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

3.6 De in de aanbiedingen, offertes, prijs c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten.

3.7 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de feitelijke omstandigheden of de feitelijke wensen van de gebruiker sterk afwijken van de oorspronkelijke veronderstellingen en/of wensen, zullen verhuurder en gebruiker tijdig in onderling overleg de overeenkomst op relevante onderdelen wijzigen en is verhuurder gerechtigd de in het aanbod vermelde tarieven aan te passen.

3.8 Aanbiedingen, offertes en/of prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.9 Verhuurder is gerechtigd prijzen en tarieven opnieuw vast te stellen. De nieuwe tarieven gelden met ingang van het moment van wijziging voor alle gebruikers van de ruimte die vanaf het moment van wijziging een ruimte afnemen bij verhuurder.

 

4. Toegang en gebruik ruimtes

4.1 De ruimtes van verhuurder zijn alleen toegankelijk door de gebruiker en de door hem/haar begeleide zakelijke relaties/cliënten/gasten. De gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem/haar begeleide zakelijke relaties/cliënten/ gasten tijdens hun verblijf in de ruimte van verhuurder en dient zorg te dragen dat zij deze algemene voorwaarden en de huisregels van verhuurder stipt naleven.

4.2 Toegang tot en gebruik van de ruimtes van verhuurder vindt plaats op eigen risico en met inachtneming van de geldende huisregels. Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte artikelen/goederen.

4.3. In alle ruimtes mag niet worden gerookt en er zullen geen brandgevaarlijke zaken (zoals open vuur, kaarsen, vuurwerk, rookmachines, confetti, tape e.d.) of andere artikelen die kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte worden gebruikt.

4.4 Verhuurder behoudt zich het recht voor om bepaald gebruik van de ruimtes te weigeren of bij te sturen als daartoe aanleiding is. Voorgaande is ook toepasbaar op de dag van de verhuur zelf.

4.5 Verhuurder behoudt zich het recht voor de gebruiker of zakelijke relaties/cliënten/gasten van de gebruiker te weigeren indien daartoe naar het oordeel van verhuurder aanleiding is.

4.6 Verhuurder heeft ruimtes op een rustige locatie in de stad en hecht waarde aan een goede relatie met omwonenden. Gebruiker mag bij het gebruik van de ruimte geen hinder of last veroorzaken voor de omwonenden. De gebruiker zal ervoor zorgen dat vanwege hem/haar aanwezige derden dit evenmin doen.

4.7 Gebruiker zal de gereserveerde ruimte achterlaten zoals deze bij aanvang wordt aanvaard. Alle kosten van reparatie of herstel van de ruimte zijn voor rekening van de gebruiker voor zover deze kosten zijn gemaakt om de ruimte in oorspronkelijke staat terug te brengen. Bij overmatig achterlaten van afval kunnen de kosten ter verwerking in rekening worden gebracht.

4.8 Gebruiker wordt geacht de ruimte, meubilair en overige inrichting op de daarvoor bestemde manier te gebruiken. Schade aan de ruimte of bezittingen van verhuurder door oneigenlijk of onjuist gebruik, zal worden verhaald op gebruiker. Verhuurder staat niet toe dat er in de ruimte veranderingen worden aangebracht, tenzij verhuurder vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. Dergelijke veranderingen kunnen desalniettemin op de dag van de verhuur zelf nog door verhuurder worden geweigerd.

4.9 In alle ruimtes is het niet toegestaan om eigen catering zoals eten, drinken en snacks mee te nemen. Of er moet nadrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen tussen verhuurder en gebruiker.

 

5. Reserveringen en annuleringen

5.1 Om zeker te zijn van beschikbaarheid van de ruimte op de gewenste datum en tijdstip, dient de gebruiker per e-mail te reserveren.

5.2 Alleen definitieve reserveringen en de daarbij behorende ondertekende en door de verhuurder ontvangen overeenkomsten geven recht op gebruik van de betreffende ruimte op de datum en tijdstip waarvoor deze zijn geboekt.

5.3 In het geval gebruiker een reservering binnen 90 dagen voor de geboekte datum annuleert brengt verhuurder 10% van de overeengekomen prijs in rekening. In het geval gebruiker een reservering binnen 60 dagen voor de geboekte datum annuleert brengt verhuurder 30% van de overeengekomen prijs in rekening. In het geval gebruiker een reservering binnen 30 dagen voor de geboekte datum annuleert brengt verhuurder 60% van de overeengekomen prijs in rekening. In het geval gebruiker een reservering binnen 14 dagen voor de geboekte datum annuleert brengt verhuurder 85% van de overeengekomen prijs in rekening. In het geval gebruiker een reservering binnen 7 dagen voor de geboekte datum annuleert brengt verhuurder 100% van de overeengekomen prijs in rekening.

5.4 Bij het reserveren van uren dient de gebruiker rekening te houden met de noodzakelijke voorbereidingstijd voor en eventuele uitloop van zijn/haar activiteiten in de ruimte. Indien de ruimte direct aansluitend is gereserveerd door een ander zorgt de gebruiker ervoor dat de ruimte tijdig wordt vrijgegeven. De kosten van extra uren worden, inclusief personeelskosten, doorberekend aan de gebruiker.

5.5 Tot uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst kan gebruiker wijzigingen in het aantal personen alleen schriftelijk, per email, doorgegeven en na ontvangst bevestiging email is de wijziging definitief. Dit aantal is minimaal bindend voor de factuur.

 

6. Overmacht

6.1 In geval van overmacht aan de zijde van de gebruiker of verhuurder, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de gebruiker, te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de gebruiker voor een redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6.2 Onder overmacht aan de zijde van verhuurder wordt in het kader van de algemene voorwaarden verstaan: iedere niet-toerekenbare tekortkoming van verhuurder zoals, maar niet beperkt tot, bedrijfsstoringen, mededelingen van de gemeente, eigenaar pand, verhuurmakelaar en inbraak, brand, sabotage, internet- of stroomstoringen of een andere technische storing.

6.3 Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de gebruiker gehouden zijn/haar verplichtingen jegens verhuurder na te komen.

 7. Prijzen, betaling en incassokosten

7.1 Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW.

7.2 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door verhuurder aan te geven wijze in Euro’s.

7.3 Voor bijeenkomsten waarvan de kosten meer dan € 1.500,00 bedragen wordt een voorschot van 70% van de totale kosten in rekening gebracht. Het restant wordt door middel van een reguliere factuur in rekening gebracht en dient binnen de in artikel 7.2 genoemde termijn voldaan te worden.

7.4 Voor bijeenkomsten die geboekt zijn door een gebruiker die niet afkomstig is uit Nederland wordt een voorschot van 100% van de totale kosten in rekening gebracht.

7.5 Indien gebruiker in gebreke blijft bij de betaling van een factuur, dan is gebruiker van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan een rente verschuldigd 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

7.6 Gebruiker is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar verschuldigde bedrag aan verhuurder. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. Gebruiker is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.7 Indien de gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlands incassopraktijk gebruikelijk is.

 

8. Klachten

8.1 Gebruiker is verplicht de ruimte direct na ingebruikneming te controleren en eventuele zichtbare onvolkomenheden, beschadigingen en/of afwijkingen aan de ruimte te melden. Klachten tijdens het gebruik van de ruimte of de faciliteiten dienen eveneens direct te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van gebruiker.

8.2 Verhuurder zal zich inspannen om deze klachten zo spoedig mogelijk te verhelpen, zodat de gebruiker de ruimte en de faciliteiten in gebruik kan nemen of het gebruik kan voortzetten. Klachten omtrent de staat of defecten, gebreken of andere onvolkomenheden aan het pand, zal verhuurder direct oppakken, voor zover dit in het vermogen van de verhuurder ligt.

8.3 Indien de klacht niet direct kan worden verholpen, waardoor gebruiker de ruimte of de faciliteiten niet kan gebruiken, zal verhuurder gebruiker aanbieden de gereserveerde uren op een ander tijdstip in te zetten. Indien er sprake is van bijkomende schade gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

8.4 Overige klachten ten aanzien van de ruimte of de faciliteiten of de diensten van verhuurder dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 7 dagen- na gebruik van de ruimte schriftelijk aan verhuurder worden gemeld.

8.5 In geval van een terechte klacht zal verhuurder gebruiker de gelegenheid bieden de gereserveerde uren op een ander tijdstip in te zetten, indien mogelijk.

8.6 Indien een klacht niet binnen de voorafgaande vermelde termijn aan verhuurder is gemeld, wordt de ruimte geacht in goede staat in gebruik genomen te zijn en aan de gebruiksovereenkomst te beantwoorden en worden de faciliteiten en/of de diensten van verhuurder geacht conform de gebruiksovereenkomst te zijn geleverd c.q. uitgevoerd.

8.7 Klachten schorten de betalingsverplichting van de gebruiker niet op.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Verhuurder zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de gebruiker de ruimte tijdens de gereserveerde uren ongestoord en naar behoren kan gebruiken en dat deze termijn en de overige door haar geleverde faciliteiten of uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de hieraan te stellen redelijke eisen. Buiten deze verantwoordelijkheid aanvaardt verhuurder geen enkele aansprakelijkheid.

9.2 Verhuurder is voor de internetbereikbaarheid en beschikbaarheid afhankelijk van een (telefonie)provider. Verhuurder zal zich naar beste vermogen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot het internet zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker lijdt c.q. zal lijden in verband met het niet ononderbroken dan wel niet volledig beschikbaar zijn van deze diensten.

9.3 Onverminderd hetgeen bepaald in lid 1 van dit artikel is verhuurder slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van verhuurder voor vervolgschade, zoals bedrijfsschade, winstdervingen en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.4 Gebruiker is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

9.5 Indien verhuurder aansprakelijk is voor de doorgebruiker geleden schade te alle tijden beperkt tot maximaal het gemiddelde factuurbedrag voor de gereserveerde uren van de ruimte.

9.6 Gebruiker dient verhuurder uiterlijk binnen 14 dagen, nadat hij/zij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen worden zijn met de door hem/haar geleden schade, hiervoor aan te spreken.

9.7 Verhuurder is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door de gebruiker of in opdracht van gebruiker door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

9.8 Verhuurder is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies, diefstal of beschadiging van de door gebruiker en/of diens zakelijke relaties/cliënten/gasten meegebrachte zaken.

9.9 Het op locatie van of ingehuurd door verhuurder opslaan en laten verblijven van inventaris en/of goederen is geheel op risico van de huurder.

9.10 Verhuurder is niet aansprakelijk voor lichamelijke schade aan de deelnemers, het betreden van de ruimte(n) is geheel op eigen risico.

9.11 Verhuurder is tevens niet aansprakelijk voor enige gezondheidsschade in geval van een allergie. De keuken kan sporen van noten en andere allergenen bevatten.

9.12  Gebruiker is tijdens het gebruik van de ruimte verantwoordelijk voor het veilig opslaan, bewaren en adequaat beschermen van eigen (vertrouwelijke en/of bedrijfs-) informatie of die van zijn/haar zakelijke relaties/cliënten/gasten.

9.13 Gebruiker kan verhuurder niet aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:

a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van de ruimte en/of de faciliteiten of gebruik hiervan in strijd met de door of namens verhuurder verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzing etc. door fouten of onvolledigheden in de door of namens gebruiker aan verhuurder verstrekte of voorgeschreven gegevens, informatie of overige materialen;

b. door aanwijzingen of instructies van of namens gebruiker;

c. doordat door of namens gebruiker reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan de ruimte of faciliteiten zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van verhuurder.

9.14 Gebruiker is in de gevallen als opgesomd in lid 10 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart verhuurder uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

 

10. Toepasselijk recht

10.1 Op de tussen verhuurder en gebruiker gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar verhuurder is gevestigd, zij het dat verhuurder altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar gebruiker is gevestigd.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten?

Laat dan hier uw e-mailadres achter:

Contact

Begijnhof 10

2011 HE Haarlem

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Helen Couwenberg: 06-27511762

Astrid Clemens: 06- 34303982

Google Maps

 

Volg ons

Kvk: 75255693

BTW: 860210595B01

Het Stadsparadijs is onderdeel van VOF Ladies Connecting